Úvod Články Přehled klíčových politik EU pro sektor bioplynu

Přehled klíčových politik EU pro sektor bioplynu

22.02.2019

V nedávno zveřejněné výroční zprávě 2018 připravila Evropská Bioplynová Asociace přehled klíčových politik EU pro sektor bioplynu, které se týkají výroby obnovitelné energie, dosažení cílů v oblasti klimatu, rozvoje systémů cirkulární ekonomiky a podpory čisté mobility. Bioplyn a biomethan jsou důležitými přispěvateli k těmto politikám a EBA se aktivně podílí na příslušných diskusích, které zajišťují, že názory a priority tohoto odvětví jsou zvažovány na úrovni EU. 

V nedávno zveřejněné výroční zprávě 2018 připravila Evropská Bioplynová Asociace přehled klíčových politik EU pro sektor bioplynu, které se týkají výroby obnovitelné energie, dosažení cílů v oblasti klimatu, rozvoje systémů cirkulární ekonomiky a podpory čisté mobility. Bioplyn a biomethan jsou důležitými přispěvateli k těmto politikám a EBA se aktivně podílí na příslušných diskusích, které zajišťují, že názory a priority tohoto odvětví jsou zvažovány na úrovni EU.

Nová směrnice o obnovitelné energii

Po intenzivních jednáních se orgány EU v červnu dohodly na nové směrnici o obnovitelných zdrojích energie pro příští desetiletí. Nová legislativa zahrnuje právně závazný celoevropský cíl pro obnovitelnou energii ve výši 32% do roku 2030 s doložkou o revizi v roce 2023, jakož i cíle specifické pro daný sektor včetně ročního zvýšení o 1,3% a konečným cílem 14% obnovitelných zdrojů energie v odvětví dopravy do roku 2030. Cílem této směrnice je podpořit další rozmístění elektrické mobility, ale také zahrnuje 3,5% cíl pro obnovitelná biopaliva a bioplyn. Obecně platí, že směrnice je jistě pozitivním krokem k rozsáhlému převzetí obnovitelných zdrojů plynu v příštím desetiletí. Bude usnadňovat přístup biomethanu do distribuční soustavy zemního plynu, rozšíří záruky původu obnovitelné elektřiny i na obnovitelný plyn a usnadní přeshraniční obchod s biomethanem. Nová politika udržitelnosti bude omezovat výrobu bioplynu a biomethanu, a to zavedením prahů udržitelnosti pro všechna energetické odvětví. Bioplyn a biomethan musí dosahovat úspory skleníkových plynů o 65% až 80% ve srovnání s porovnávacími zdroji fosilních paliv. Typy udržitelných surovin jsou uvedeny v příloze IX směrnice a příloha VI určuje výchozí hodnoty emisí pro různé cesty. Přílohy jsou průběžně kontrolovány. Bioplyn zůstává ovšem jedním z nejvíce udržitelných zdrojů energie, který je schopen dosáhnout více než 200% úspory skleníkových plynů, když se zabrání používání zemědělského hnojiva jako suroviny. Směrnice musí být provedena do vnitrostátního práva ve všech členských státech EU do 30. června 2021.

Plyn v budoucí klimaticko-energetické politice EU

Aby Evropská unie splnila klimatický závazek přijatý na konferenci COP21 v Paříži, bude muset provést energetický přechod ve všech odvětvích; to platí i pro odvětví plynu. Veškerá dodávka plynu v Evropě musí být do roku 2050 obnovitelná - nebo snížena emisemi uhlíku -. Evropský orgán pro bankovnictví přispěl k veřejné konzultaci Evropské komise s názvem "Budoucí politika v oblasti klimatu a energetiky - strategie pro dlouhodobé snižování emisí skleníkových plynů v EU" obnovitelného plynu ve všech odvětvích. Je to důležitý pilíř spojování udržitelného odvětví a odvětvové integrace a jedna z mála technologií schopných snížit emise v zemědělství. Výsledkem konzultace byl balíček Evropské komise "čistá planeta pro všechny", který uznává úlohu obnovitelných zdrojů energie v různých odvětvích, jakož i různé scénáře, které uvádějí možná opatření, která by mohla být přijata za účelem dosažení cílů dohoda o klimatu. EBA spolu s asociacemi pro zemní plyn a vodík přivítala zveřejnění tohoto balíčku. Jejich společné prohlášení zdůrazňuje značný potenciál pro přechod na obnovitelné a dekarbonizované plyny a poukazuje na roli plynu při doplňování dodávek elektrické energie a na zajištění energetické bezpečnosti a flexibility, jakož i na skladování energie z obnovitelných zdrojů. Před legislativou pro návrh trhu s plynem, která má být zahájena počátkem roku 2020, Evropská komise provozuje osm různých studií, které se podílejí na legislativě v oblasti zemního plynu a poskytují zpravodajství o různých prvcích plynárenského odvětví. EBA byla členem sdružení Sounding Board pro nyní dokončenou studii "Plynárenská infrastruktura 2050", která hodnotí dopad dekarbonizačních cílů na poptávku po plynech a infrastruktuře. Podobně je EBA také členem sdružení Sounding Board pro nadcházející studii "Sector Coupling", která bude identifikovat faktory, které by mohly omezit příspěvek obnovitelných plynů a spojovacích technologií v odvětvích na nákladově efektivní dekarbonizaci v EU.

Příspěvek digestátu k cirkulární ekonomice

Jednání mezi Evropským parlamentem, Radou a Evropskou komisí pokračovala v jejich interinstitucionálních jednáních (tzv. Třístranných rozhovorech) o nařízení o hnojivech v průběhu roku 2018 až do 20. listopadu, kdy konečně dospěli ke kompromisnímu řešení nového právního předpisu. Bude zahrnovat recyklovatelné hnojivé produkty na bázi bioplynu a přispěje tak k rozvoji cirkulární ekonomiky - jedné z hlavních priorit EU - a mělo by umožnit snadnější přístup na jednotný trh EU s hnojivy vyrobenými z ekologických nebo recyklovaných materiálů. EBA byla aktivní členem technické pracovní skupiny Evropské komise od začátku do konce procesu vyjednávání tohoto nařízení a zavázala se pokračovat v práci v budoucích skupinách, které stanoví další technické podrobnosti o materiálech z digestátu a materiálu STRUBIAS (zahrnutých v přílohách nařízení). Podle nového nařízení EU bude digestát uznán jako hnojivý produkt; jeho osvobození od registrace podle nařízení REACH je však stále otevřenou otázkou. EBA opakovaně požadovala, aby proces evropské komise požadoval osvobození digestátu od požadavků na registraci, podobně jako kompost, který je také osvobozen od daně. Evropská komise bilaterálně poskytla svou neoficiální dohodu, ale právně závazná výjimka ještě nebyla vydána. Dalším zatížením digestátu je směrnice EU o dusičnanech, která výrazně omezuje šíření hnoje obsahujícího dusík, i když je zpracován. Tyto položky zůstanou v politické agendě EBA v roce 2019.

Balíček čisté mobility

Většina nařízení EU, od směrnice o alternativních palivech k směrnici o obnovitelných zdrojích energie, uznává pozitivní úlohu biomethanu ve stlačené i kapalné formě, zejména v odvětví těžkých provozních a strojních zařízení, která je náročná na odstranění fosilních paliv. Třetí balíček čisté mobility, zveřejněný v květnu, předkládá první standardy pro emise CO2 u těžkých užitkových vozidel. Jako takový EBA uvítá, pokud je jakákoli regulace nebo podpora pro dosažení těchto norem technologicky neutrální a je vytvořena v souladu s politickým směrem stanoveným v jiných právních předpisech. Zaměření na emise z výfuku neumožňuje spravedlivou soutěž mezi různými řešeními čisté mobility. EBA společně s NGVA Europe vydala prohlášení, v němž vyzývá k tomu, aby byl vhodný přístup k přínosům z obnovitelných zdrojů. Posouzení celého palivového řetězce, včetně těžby, výroby, dopravy a používání paliva nebo elektřiny, by umožnilo realističtější srovnání různých možností. Společná prohlášení získala podporu od Evropského parlamentu s tím, že jeden poslanec navrhl specifickou metodiku pro aplikace s CNG a LNG, což by umožnilo zvážit vliv pokročilého a obnovitelného využívání paliva z plynné dopravy při výpočtu průměrných emisí vozového parku. Jakmile vstoupíme do roku 2019, EBA bude nadále prosazovat příznivý regulační rámec pro používání biomethanu v dopravě a je aktivním členem fóra ART – paliv pro alternativní a obnovitelnou dopravu a fóra pro udržitelnou dopravu, které jsou obě expertními skupinami Evropské komise.

Zdroj: EBA

 

Novinky v oboru
Bioplynová stanice Hořiněves: Úspora více...
29.07.2019

Zemědělská bioplynová stanice Hořiněves s instalovanou kapacitou 1 200 kW el , která zpracovává kukuřičnou siláž a hnůj,

V Třeboni jsme představili novinku...
28.07.2019

Dne 4. října 2018 proběhl v krásném prostředí Lázní Aurora v Třeboni již 18. ročník největší odborné

První brazilská bioplynová stanice na...
26.07.2019

Vláda brazilského spolkového státu Parana oznámila zahájení provozu první bioplynové stanice v zemi, která bude zpracovávat

starší články
Kontakty
NovaEnergo s.r.o.

Nám. 14. října 1307/2
150 00 Praha 5

+420 257 325 117
+420 777 208 020
info@novaenergo.cz

zobrazit na mapě